MISSIÓ I VISIÓ

La missió d’English Centre és apropar el món de les llengües als ciutadans. Fer que la societat visqui la riquesa lingüística de manera positiva. Crear consciencia per la sostenibilitat de la diversitat lingüística i difondre les grans possibilitats que ofereixen les llengües i les seves comunitats. 

El nostre objectiu és oferir recursos lingüístics i comunicatius, com formació intercultural i d’una gran varietat d’idiomes, edició i correcció de texts, traducció i interpretació, i tasques de consultoria lingüística. 

La visió d’English Centre és dur a terme iniciatives en relació a les llengües per a contribuir a la millora del desenvolupament social i econòmic de la societat, de manera que els models de gestió del multilingüisme proposats incideixin positivament en la cohesió social, la competitivitat i l’economia d’un país, així com en el desenvolupament social i laboral de la ciutadania. L’anglès ostenta el lideratge com a llengua mundial, però per a l’equip d’English Centre és important augmentar la conscienciació de que són altres idiomes els que proporcionen ja un avantatge competiu